แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับโครงการ CCA Run for Life

CCA-RFL-launch-article

แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับโครงการ CCA Run for Life : มหกรรมเพื่อการรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ที่บริเวณลานชั้น 1 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีอันเกิดจากปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศเพื่อสังคม เพื่อหวังให้เป็นโครงการนำร่องที่จะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ จนปัจจุบันสามารถผลักดันให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 โดยความร่วมมือกับโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้กำหนดจัดมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และกิจกรรม “CCA Run For Life” โดยวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เป็นการเปิดตัวโครงการและจัดแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และให้จัดกิจกรรม CCA Run for Life เดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 6 มกราคม 2562 อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ดำริให้การสนับสนุนมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และ “CCA Run for Life” อย่างเต็มที่ และจะผลักดันให้ “การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระจังหวัดขอนแก่น” โดยให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่นและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในวงกว้าง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 ของประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น