Our Objectives

วัตถุประสงค์


เมื่อประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมหันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผลที่ได้รับนั้นย่อมมีคุณค่ามหาศาล ดังนั้นมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีแห่งประเทศไทยจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่จะรณรงค์ช่วยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี:

  • การรวมพลังเป็นหนึ่งจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและลดโรคมะเร็งท่อน้ำดี

    ช่วยขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ให้เข้าถึงการดูแลรักษา และได้รับการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็น

    สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยการจัดสรรเงินเพื่อค้นคว้าวิจัย ให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรมหลักสูตรการผ่าตัด วินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

  • การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อการป้องกันโรค
  • ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางการต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสากล
  • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยในระยะประคับประคองและระยะสุดท้ายของชีวิต
objectives-thai