เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ประชุมวิชาการ“การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

5th-isned-article

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเต็ลแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเปิดการการประชุมวิชาการโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้แทนจากภาคราชการ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน 900 คน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13- 14 ธันวาคม 2561 โดยในพิธีเปิดยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “ 5 ปีแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”โดยหัวหน้าโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง