20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับเดือนแห่งการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดี

wccad-campaining-2-20-2019

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับคณะพยาบาลจากศูนย์ความเลิศโรคมะเร็งท่อน้ำดี (หอผู้ป่วย 8C) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี แก่ผู้ป่วยและญาติ นำโดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และคุณชวนพิศ สุนีย์ หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย 8C ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับความสนใจจากญาติของผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การส่งต่อองค์ความรู้นี้ต่อไปในวงกว้างทั้งญาติและผู้ป่วย ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่ช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้