วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๖๖

IMG_0002

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อตอบแทน หน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมพ่อค้า สมาคมนักข่าว ห้างร้านบริษัทเอกชนและมุูลนิธิต่างๆ ใน จังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเสมอมา จึงได้จัดกิจกรรม ” วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๖๖ ” ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแแก่น โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาโดยเฉพาะการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ของผู้ป่วยยากไร้มะเร็งท่อน้ำดีนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงจำเป็นต้องมีทุนทรัพย์ในการรักษาสูงมาก โดยตั้งเป้าให้การสนับสนุนแก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 500 ราย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา การผ่าตัด ให้หายขาด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ครอบครัวผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเลื่อมล้ำในสังคม ช่วยให้ชาวขอนแก่น ชาวอีสาน และประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจจกรรม , นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเทศบาลขอนแก่นในการดำเนินงาน , ศ. สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี อุทิศเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมีส่วนร่วม, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หัวหน้าโครงการฯ CASCAP คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการดำเนินงานของ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP)และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีบริการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น กว่า 300 คน
– มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัย รวดเร็วแม่นยำ พร้อมทั้งยังมีระบบการติดตาม ซึ่งมีการตรวจจากรายชื่อ 300 ราย ได้รับการตรวจ 207 ราย
– มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ ระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกว่าหนึ่งล้านคน ทั่วประเทศไทย
ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มีการลงทะเบียนกว่า 300 ราย ซึ่งได้รับบริการการตรวจทั้งหมด 232 ราย

นอกจากนี้ ยังมี นิทรรศการเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อาทิ เช่น บูนิทรรศการของโครงการ CASCAP ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี Isan Cohort มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โครงการอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ
ตรวจปัสสาวะวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป