ร่วมประชุมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ เกี่ยวกับหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการประชาสัมพันธ์

News2017-06-26_0001

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP และ ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวิณชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมตอนรับ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณอรุณศรี ฉันทพิชญานันท์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม, คุณอวิษา ปานะนนท์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม, คุณปัทมา อุไรสินธว์ เจ้าหน้าที่ CSR, คุณธนู อังสันทัดสุข ผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่ขอนแก่น และคุณพงศ์พันธ์ รัตนโชติ ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น, เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางสร้างความตระหนักรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ให้ได้ผลอย่างแพร่หลาย และปัญหาเรื่องนี้ลดลง โดย ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและนำเสนอเรื่องหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน อีกด้วย