มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุม พิสัย จ.มหาสารคาม

2019-7-11-screening

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีใน “โครงการการกำจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้
ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยภายในงานมีบู้ธนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน
สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน
และประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี