มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 82” ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

awarness-03-29-2019

29 มีนาคม 2562 มูลนิธิมะเร็งทอ่ นํา้ดีเขา้ร่วมงาน “วาระแหง่ ชาติขจัดพยาธิใบไมต้ ับ ตา้นภัยมะเร็งทอ่ นํา้ดีกับมูลนิธิ มะเร็งทอ่ นํา้ดีสัญจร ครัง้ท่ี82” ณ โรงเรียนรัตนบุรีอาํ เภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยภายในงาน ศ.พวงรัตน์ยง วณิชย์ประธานมูลนิธิมะเร็งทอ่ นํา้ดีเปิดการเสวนา ในหัวขอ้ ‘’ผลการวจิัย มข. สูก่ ารป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ ับและ มะเร็งทอ่ นํา้ดีในรัตนบุรี” 

โดย รัตนบุรีเป็นอาํ เภอท่ีมีโครงการดา้นสังคมศาตร์ดา้นศกึ ษาศาสตร์ดา้นปรสติ ท่ีตรวจพยาธิทัง้อุจจาระและปัสสาวะ ทัง้ยังเป็นการสาํ รวจแบบ cohort study การจัดงานอัลตราซาวดส์ ัญจรครัง้ท่ี2 น้ี(ครัง้แรกพ.ศ. 2558) จึงมีความ หมายยงิ่ เพราะเป็นการนําผลการวจิัยไปแจง้ แกก่ ลุม่ อสม. และผูบ้ ริหารท่ีมาร่วมรับฟัง ทัง้ฝ่ายสาธารณสุขและฝ่าย ปกครอง เพ่ือให้ร่วมกันตระหนักวา่ ปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ ับและมะเร็งทอ่ นํา้ดียังคงมีความรุนแรงมากแคไ่ หน และเพ่ือ ท่ีทุกคนจะไดร้่วมมือกันเพ่ือแกป้ัญหาน้ีร่วมกันตอ่ ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น