พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง

1

พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม MRI ตึก MRI ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มี ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา กล่าวต้อนรับ, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP กล่าวถึงการดําเนินงานโครงการ และแนะนําเครือข่ายโครงการ

…โดยมีการมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย คือ โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากนี้ ประธานมูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ์ ได้ทำพิธีมอบตู้อบความร้อนไฟฟา เครื่องที่ 2 ให้หน่วยผ่าตัด 1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด และได้มอบมอบเงินสนับสนุนให้กับแผนกงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกด้วย