การประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ccanews-2017-07-15_0001

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวาระครั้งนี้ เป็นการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีชุดใหม่ ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นรองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการ, และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้ คุณริดา ศรีหล่มสัก, คุณสุวิทย์ สืบสารคาม, คุณสุรพล ทวีแสงสกุึลไทย, ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ, นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี, คุณกาญจนา สิมะจารึก, ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร, รศ.นพ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ,
คุณรัชนีย์ ชนะวงศ์, คุณมานิตย์ ธีระตันติกานนท์, พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เพื่อเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำให้ท่านคณะกรรมการได้รู้จัก


อีกทั้งการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน การระดมทุม การจัดกิจกรรมสาธารณกุศล อันได้แก่
1. การพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 17 เครื่อง ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568
3. โครงการวาระแห่งชาติ ขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร
4.โครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในการเพิ่มทางเลือกในการรักษา
5. โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลเครือข่าย
6. โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
7. โครงการประกวดตำบลและโรงเรียนดีเด่นในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
8. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
9. กิจกรรมเพื่อสังคม


นอกจากนี้ ท่านประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้ประกาศข่าวดีจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ได้บริจาครถให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ไว้ใช้งานจำนวน 2 คันได้ เพื่อไว้ใช้งานในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และอีกทั้งทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ยังมีเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับทางมูลนิธิฯ ในอีกหลายๆด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในหน่วยงานสาขาของธนาคาร และพี่น้องประชาชนต่อไป