การประชุมสามัญประจำปี 2559 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

Photo2017-03-C000089

โดย ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ท่านประธานมูลนิธิท่อน้ำดี
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ และอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งได้แก่
– มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ ใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100,000 บาท โดย คุณกาจญนา สึกมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ
– มอบเครื่องให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำ ระบบอัตโนมัติ(PCA)ให้แก่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง รศ.นพ.อัคราวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ เป็นผู้รับมอบ
– มอบเครื่องมือตัดต่อเส้นเลือดอัตโนมัติ จำนวน 40 ชิ้นให้แก่ หน่วยผ่าตัด 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง คุณเสาวกา ขิมหลวง เจ้าหน้าที่หน่วยผ่าตัด 3 เป็นผู้รับมอบ

และในวาระโอกาสสำคัญที่ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครบวาระ 4 ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งประธาน กรรมการ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ใหม่ โดย ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เสนอชื่อแก่คณะกรรมการ ส่งต่อ และแต่งตั้งให้ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีคนใหม่ และต่อจากนั้น ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้แต่ง รองประธานฯ เลขาธิการ และกรรมการชุดใหม่ เพื่อดำเนินงานในวาระต่อไป ซึ่ง ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ อดีตประธานมูลนิธิฯ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส , รองประธานมูลนิธฯ คือ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว , เลขาธิการ คือ รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม และคณะกรรมการคงชื่อกรรมการชุดเดิมและ

กรรมการได้เข้าร่วมคนใหม่ได้ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลหัวหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)โครงการ CASCAP, รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารพ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผอ.ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสถิติ (DAMASAC) อาจารย์ประจำ, พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และ คุณรัชนีย์ ชนะวงศ์ อดีตเจ้าหน้าหัวหน้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหัวหน้าดูผู้แลระบบข้อมูลโครงการ CASCAP

อีกทั้ง ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ สรุปผลการดำเนินงาน สถานะการงบดุลประจำปี 2559 และจัดทำรายงานปีมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นำเสนอแก่คณะกรรมการ ต่อจากนั้น รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว สรุปและนำเสนอการมีบทบาทที่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมีต่อโครงการ CASCAP และกิจกรรมอื่นๆ ในระดมทุน และสร้างความตระหนักรู้ อันได้แก่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์ มอบเงินช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม โครงการ สร้างสุ(ก)ในสังคม ที่เผยแพร่ ไปตามโรงเรียน กิจกรรมสัญจรกับโครงการ CASCAP และทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทีวี และสำนักข่าวต่างๆ